Andmekaitse


Viimsi Perearstikeskuse OÜ-s töödeldakse isikuandmeid kooskõlas Eesti isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

1. Me töötleme oma patsientide ja klientide isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravikindlustusseaduse jar avimiseaduse alusel. Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmeid töötleme töölepinguseaduse alusel. Inimeste terviseandmed on eriliigilised isikuandmed.

2. Kogume isikuandmeid kindlaksmääratud eesmärkidel, milleks on põhiliselt meie patsientidele tervishoiuteenuse osutamine, ning neid andmeid ei kasutata millekski muuks. Kui meil peaks tekkima kavatsus isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel peale selle, mille jaoks need algselt koguti, edastame teile sellekohase teabe andmete edasise töötlemise eesmärkide kohta ega töötle neid muudel eesmärkidel enne teie nõusoleku saamist.

3. Isikuandmete kogumisel piirdume rangelt meie patsiendile tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike andmetega. Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmete kogumise eesmärk on meile vajalike töötajate värbamine ning nendega töösuhte sõlmimine.

4. Ebaõigete isikuandmete tuvastamiseks ja parandamiseks küsime patsientidelt ja töötajatelt aegajalt kinnitust isikuandmete õigsuse kohta.

5.

 • Patsientide tervisekaarte, rasedakaarte ja hambaravikaarte säilitame 110 aastat alates patsiendi sünnist.
 • Õpilase tervisekaarte ja  ehhokardiograafiliste uuringute protokolle säilitame viis aastat.
 • Haigusloo juurde kuuluvaid saatekirju, õenduslugusid, analüüsivastuseid jms säilitame 30 aastat pärast haigusloo lõpetamist.
 • Tööle kandideerijate puhul, kellega töösuhet ei sõlmita, säilitame CV-sid ühe aasta alates äraütleva otsuse langetamisest (võrdse kohtlemise seaduse alusel),
 • isikuandmeid säilitame kuni konkursi lõpuni.
 • Töötajate töölepinguid säilitame kümne aasta vältel pärast töölepingu lõppemist.
 • Meile saadetud kirju ja raamatupidamisdokumente säilitame seitse aastat.

6. Isikuandmeid töötleme turvaliselt, kaitstuna loata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Edastame endale teadaolevaid isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid õigusaktidega kindlaksmääratud juhtudel.

7. Kui edastadete meile oma isikuandmed, olete andnud meile loa nende töötlemiseks. Juhul kui isikuandmed saavad meile teatavaks muul viisil, edastame teile teabe isikuandmete töötlemise kohta ühe kuu jooksul, v.a juhul kui

 • see teave on teil juba olemas,
 • teabe esitamine on võimatu või nõuab ebaproportsionaalseid pingutusi (nt teadusuuringute ja statistika puhul),
 • isikuandmete saamine või avaldamine on sätestatud seadusega või
 • isikuandmed on kaetud saladuse hoidmise kohustusega.

Meie edastatavas teates teie isikuandmete töötlemise kohta, kui isikuandmeid ei koguta isikult endalt, on järgmised andmed:

 • meie kui vastutava töötleja andmed,
 • meie andmekaitseametniku andmed,
 • töötlemise õiguslik alus ja eesmärk,
 • isikuandmete liigid,
 • teave õigustatud huvi kohta,
 • isikuandmete vastuvõtjad,
 • andmete säilitamise ajavahemik,
 • info andmete võimaliku edastamise kohta kolmandasse riiki,
 • isikuandmete allikas,
 • automaatotsused ja profiilianalüüs.

8. Edastame isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (väljapoole Euroopa Liitu) vaid juhul, kui see on hädavajalik ning kui need riigid on täitnud isikuandmete kaitse piisavusnõude.

9. Viimsi Perearstikeskuse OÜ patsientidel, töötajatel ja Viimsi Perearstikeskus OÜ-sse tööle kandideerijatel on nii isikuandmete kogumise ajal kui ka olukorras, kus andmeid ei koguta isikult endalt, järgmised õigused:

 • õigus taotleda juurdepääsu isiku kohta käivatele isikuandmetele,
 • õigus nõuda andmete parandamist,
 • õigus nõuda andmete kustutamist,
 • õigus piirata isikuandmete töötlemist,
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele,
 • õigus nõuda isikuandmete ülekandmist,
 • õigus, et isiku kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automaattöötlusel,
 • õigus nõusolekut tagasi võtta,
 • õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Eeltoodud tingimuste täitmise eest vastutab Viimsi Perearstikeskuse OÜ. Meie kontaktid: tel 6059082, meiliaadress viimsipak@gmail.com. Meie andmekaitsespetsialist on Eha Lobjakas tel 6059007, meiliaadress e.lobjakas@fertilitas.ee.

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole: tel 627 4135, meiliaadress info@aki.ee.

Olulised uudised

Projekt „Haabneeme esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ viidi ellu eesmärgiga avada esmatasandi te...
Me elame ja teeme lakkamatult plaane — väikeseid ja suuri. Me ehk ei märkagi, et samal ajal saab teoks l...
Head patsiendid! Kutsume teid osalema meie tervisekeskuse rahuloluküsitluses. Vajutage siia, et minna kü...